Wetgeving rondom lichthinder

Wetgeving rondom lichthinder

In Nederland bestaat er nog geen specifieke regelgeving rond lichthinder. Het ontbreken van officiƫle wetgeving maakt het vormen van een uniform beleid op nationaal niveau erg lastig. De meeste provincies en gemeenten hebben echter wel een eigen beleid om energiebesparing in de openbare verlichting te realiseren. De twee belangrijkste wetten rondom lichthinder zijn de wet Natuurbescherming en het Activiteitenbesluit.

De Wet Natuurbescherming is een algemene wet die, zoals de naam al aangeeft, de Nederlandse natuurgebieden en planten- en diersoorten beschermt. Als er verwacht wordt dat een activiteit significant negatieve effecten tot gevolg heeft, is er een vergunning nodig op basis van de Wet Natuurbescherming. In deze vergunning kunnen voorschriften ter voorkoming van verstoring door kunstmatige verlichting worden opgenomen.

Het Activiteitenbesluit regelt lichthinder en de bescherming van het donkere landschap grotendeels met de zorgplicht. Echter, in tegenstelling tot de Wet Natuurbescherming, zijn in het Activiteitenbesluit ook specifieke regels opgenomen. Die gelden voor assimilatieverlichting (glastuinbouw) en verlichting van sportvelden.

Naast de Wet Natuurbescherming en het Activiteitenbesluit heeft onder andere ook de wet milieubeheer (in specifiek Hoofdstuk 7 Milieueffectenrapportage voor bestemmingsplannen) invloed op de regelgeving omtrent lichthinder.

Voor meer informatie, klik hier.