Gemeente Zwolle, Heerenveen en Deventer pakken hun verlichting aan

31 mei 2016

De gemeentes Zwolle, Heerenveen en Deventer zijn hard op weg om hun verlichting te verduurzamen. In dit bericht een overzicht van wat zij doen!

Gemeente Deventer

De Gemeente Deventer heeft een nachtscan laten maken. Op deze website is de nachtscan te zien. De plekken met een pijltje erbij kan je aan klikken. Naar aanleiding van de scan bekijkt de Gemeente welke maatregelen er genomen kunnen worden om de lichtvervuiling, lichtverspilling en lichthinder tegen te gaan. In Het Uitvoeringskader Openbare Verlichting heeft de gemeente verlichtingseisen voor diverse gebieden opgesteld waarin staat aangeven wat voor maatregelen er in dit gebied worden doorgevoerd en welke eisen hier gelden.

Verlichtingseisen per gebied

Enkele voorbeelden van maatregelen die de gemeente heeft genomen zijn:

  • In parken en op begraafplaatsen gaat om 23:00 uur het licht uit. Bij nieuwe aanleg van parken of begraafplaatsen wordt er geen verlichting geplaatst
  • Bedrijventerreinen worden functioneel ingericht met aluminium lichtmasten en functionele opschuifarmaturen. De verlichting wordt afgestemd op het gebruik van het terrein. Dit kan met dimmen of uitschakelen gebeuren.
  • Lichthinder in woonstraten wordt voorkomen door lichtmasten slim te plaatsen en/of voorzieningen in het armatuur te treffen
  • De ontsluitingswegen binnen de bebouwde kom worden zoveel mogelijk uniform voorzien van functionele lichtpunten
  • De gemeente stelt specifieke eisen aan de fietsgebieden in Deventer. Alle fietstunnels, fietsbruggen en doorgaande fietspaden door parken worden verlicht. Om schijnveiligheid te voorkomen worden recreatieve wegen en paden niet verlicht
  • De beschermde natuurgebieden rondom Deventer worden in principe verlicht conform de Flora en Faunawetgeving. Veel gebruikte doorgaande routes worden van oriëntatieverlichting voorzien, waarbij zoveel mogelijk rekening gehouden wordt met de bestaande fauna. Voor vleermuizen is bijvoorbeeld een amberkleurige led lamp ontwikkeld in samenwerking met de universiteit te Wageningen
  • Voor elk soort gebied zijn specifieke eisen voor de kleurtemperatuur en lichtpunthoogte

 

Schermafbeelding 2016-05-31 om 12.19.42
Gedeelte van de nachtscan van Deventer

Gemeente Heerenveen

De bestaande verlichting in de gemeente Heerenveen wordt de komende jaren grootschalig aangepakt. Dit is te lezen in de Beleidsnotitie 2014-2020. Doel van de aanpak is verdunning en uitschakeling van openbare verlichting. In eerste instantie worden lichtmasten gedimd of uitgeschakeld. Na verloop van tijd wordt bekeken of ook daadwerkelijk lichtmasten verwijderd kunnen worden. Daarnaast maakt de gemeente afspraken met bedrijven over hun terrein en reclame verlichting. Bedrijven die gaan uitbreiden of zich nieuw gaan vestigen in de gemeente worden gewezen op het lichtbeleid.

Gemeente Zwolle

Eigen openbare verlichting wordt aangepakt, maar ook samen met sportverenigingen, ondernemers en inwoners wordt naar oplossingen gezocht. Kijk op www.zwolle.nl/bewustverlichten voor meer info.